Тариф "Корпоративна картка"

ТАРИФИ ПАТ «Комерційний банк«Даніель» НА ВІДКРИТТЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ МІЖНАРОДНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ VISA Int.

«КОРПОРАТИВНА КАРТКА»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Комісійна винагорода стягується в національній валюті України згідно Постанови Правління НБУ № 223 від 30.04.2010р. (Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 06.07.2010 року №474/17769) із змінами та доповненнями.
  2. Комісійна винагорода та інші плати утримуються без стягнення ПДВ.
  3. У випадку, якщо виконання доручення клієнта вимагає додаткової роботи або додаткової відповідальності, Банк зберігає за собою право нараховувати додаткову комісію.
  4. Затверджені ставки і тарифи скасовують попередні. Банк повідомляє Клієнта про внесення змін та доповнень до Тарифів шляхом розміщення інформації на сайті Банку та дошці об’яв в операційному залі Банку не пізніше ніж за 10 днів до введення таких змін.
  5. Всі комісії щодо операцій по картрахунку сплачуються в гривнях по курсу НБУ на день списання комісії.
№   Найменування послуги   Тариф    Строки оплати  
VISA Busines VISA Busines VIP*  
1.  Відкриття та обслуговування поточного рахунку для обліку операцій за платіжними картками (далі - картрахунок)     
1.1.  Оформлення основної  картки терміном до двох років  80 грн.  1 грн.  Договірне списання 
1.2.  Оформлення додаткової картки (за кожну додаткову картку)**  60 грн.  Договірне списання 
1.3.  Обслуговування картрахунку  Не тарифікується     
1.4.  Переоформлення платіжної картки (основної та додаткових) протягом її дії за ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті, пошкодженні,зміні прізвища)  50 грн. Договірне списання 
1.5.  Переоформлення платіжної картки (основної та додаткових) протягом її дії за ініціативою банку  Не тарифікується   
1.6.  Переоформлення основної платіжної картки по закінченню терміну  її дії  70 грн.  Договірне списання 
1.7.  Переоформлення додаткової платіжної картки по закінченню терміну  її дії  50 грн.  Договірне списання   
1.8. Обслуговування картрахунку після закінчення дії картки (якщо основна та додаткові не були перевипущені) (щомісячно)  50 грн, проте не більше залишку на картрахунку    Договірне списання 
1.9.  Ліміт обов’язкового (не знижувального) залишку  1,5%+5 грн.   
2.  Розрахунково - касове обслуговування картрахунку     
2.1.  Поповнення картрахунка   Не тарифікується  
2.2.  Переказ коштів з картрахунку на поточний рахунок у разі закриття карткового рахунку 1% min 5 грн    Договірне списання 
3.  Розрахунки карткою, отримання готівки     
3.1.  Отримання оперативної інформації про стан рахунку (тільки у банкоматах та банківських ПОС-терміналах)    1 грн.   Договірне списання 
3.2.  Безготівкові розрахунки у сфері торгівлі та побуту  Не тарифікується     
3.3.  Комісія за отримання готівки у касі через POS-термінал та у банкоматах  ПАТ «Комерційний банк«Даніель»  0,5% min 1 грн.  Договірне списання 
3.4.  Комісія за отримання готівки в установах та банкоматах банків-партнерів***  0,8% min 1 грн. Договірне списання 
3.5.  Комісія за отримання готівки в установах та банкоматах інших банків Україні  1,5% + 5 грн.    Договірне списання 
3.6.  Комісія за отримання готівки у банках та банкоматах за кордоном  1,5% + 3 дол.США    Договірне списання 
3.7.  Комісія за конвертацію валюти  Не тарифікується   Договірне списання 
4.  Умови овердрафту     
4.1.  Комісія за користування недозволеним  овердрафтом (% річних) по картрахунках  50%     Договірне списання 
4.2.  Комісія за користування овердрафтом (% річних)  Згідно рішення кредитного комітету    Договірне списання 
5.  Операції з карткою у разі виникнення надзвичайних ситуацій     
5.1.  Безпідставне опротестування операції з ініціативи Держателя  150 грн.    Договірне списання 
5.2.  Внесення картки до міжнародного стоп-списку VISA Int.**** 350 грн    Договірне списання 
6.  Додаткові послуги     
6.1.  Видача довідки про наявність та стан картрахунку для пред`явлення в інші організації 25 грн.    Передплата окремим розрахунковим документом
6.2.    Надання виписки про поточний стан карткового рахунку (щомісячно) до 10-го числа наступного за звітним місяця       
Особисто у приміщенні банку  Не тарифікується     
Електронною поштою  3 грн.    Договірне списання 
6.3.  Надання додаткової щомісячної виписки 5 грн.    Передплата окремим розрахунковим документом
6.4.  Зміна ПІН-коду  через банкомат, за операцію 5 грн.    Договірне списання 
6.5.  Відновлення  ПІН-коду  10 грн.  Договірне списання  
6.6.  Термінова зміна ліміту на видачу готівки  5 грн.    Договірне списання 
6.7.  Термінова активація картки  5 грн.    Договірне списання 
6.8.  Підключення до послуги M-banking 10 грн.    Договірне списання 
6.9.    SMS-послуга на мобільний телефон (кожна зміна по рахунку: зняття або поповнення)     
Для абонентів вітчизняних мобільних операторів  0,60 грн.    Договірне списання  
Для абонентів закордонних мобільних операторів  1,50 грн   
6.9. Плата за вилучення ПК банкоматом іншого банку (за винятком технічних збоїв банкоматів) 150 грн.    Договірне списання 
7.  Нарахування відсотків на залишок   
7.1. Проценти, які нараховуються на залишки на картрахунку (% річних)  1%   

* тариф діє для директорів підприємств, та головних  бухгалтерів
** термін дії додаткових карток співпадає з терміном дії основної картки: при відкритті додаткової картки через деякий час після відкриття основної термін її дії не може перевищувати термін дії основної;
*** банки-партнери – банки, які обслуговуються у платіжній системі «УкрКарт», тобто банкомати та каси банків, де встановлено логотип «УкрКарт».
****комісія сплачується одноразово за призупинення картки протягом 1 місяця в кожному окремому регіоні